O úroveň späť  

2.9 Ochrana osobných údajov


Zákon o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. poskytuje fyzickým osobám vysoký štandard ochrany pri spracúvaní ich osobných údajov. Vzťahuje sa však výlučne na osobné údaje fyzických osôb. Jeho pôsobnosť sa nevzťahuje na ochranu tajných, dôverných alebo inak citlivých informácií týkajúcich sa podnikateľov (právnických alebo fyzických osôb). Podnikatelia sa preto pri nakladaní s citlivými údajmi vzťahujúcimi sa na ich obchodné aktivity musia spoliehať len na dôsledné dodržiavanie obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného či daňového tajomstva a na rešpektovanie zásad poctivého obchodného styku.

  O úroveň späť