O úroveň späť  

2.3 Právnické osoby nezaložené za účelom podnikania


Právnické osoby nezaložené za účelom podnikania – neziskové organizácie (NPO) možno vo všeobecnosti charakterizovať ako organizáciu, ktorá nie je výlučne zriadená za účelom dosahovania zisku pre súkromné osoby. Jej príjmy môžu presahovať jej náklady, ale prebytok finančných prostriedkov nesmie byť použitý pre súkromný prospech zakladateľov, členov, či zamestnancov NPO. Všeobecne platí, že nezisková organizácia môže zisk vytvárať, ale celý ho musí reinvestovať do hlavnej činnosti, pre ktorú získala štatút neziskovosti.

V Slovenskej republike je za účelom vymedzenia toho, či organizácia je, alebo nie je neziskovou organizáciou, rozhodujúca primárne forma organizácie, nie obsah jej činnosti (na rozdiel napr. od USA). NPO v SR podliehajú registračnej povinnosti.

Slovenská legislatíva pojem neziskovej organizácie nepozná, v Zákone o dani z príjmov (č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) sa používa pojem “daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie” a v § 12, ods. (3) taxatívne vymedzuje, ktoré právnické osoby za takých daňovníkov považuje.

Podľa Zákona o dani z príjmov, predmetom dane z príjmov týchto organizácií sú príjmy z činností ktorými tieto organizácie dosahujú zisk, alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, a príjmov, z ktorých sa podľa § 43 Zákona o dani z príjmov daň vyberá zrážkou. V SR taktiež neexistuje jediná súhrnná právna norma, ktorá by upravovala pôsobenie NPO, ich právna úprava sa nachádza jednak vo všeobecných zákonoch (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, daňové zákony), jednak v rade samostatných zákonov, ktoré upravujú jednotlivé právne formy NPO.

NPO je možné členiť podľa viacerých kritérií; podľa právnej formy vymedzenej legislatívou SR je možné vymedziť nasledovné NPO (v zátvorke je zákon upravujúci danú právnu formu) :

 • záujmové združenia právnických osôb (Zákon č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších predpisov Občiansky zákonník, § 20, písm. (f) )
 • občianske združenia, spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby, odborové organizácie (Zákon č. 83/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov o združovaní občanov)
 • nadácie (Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách)
 • politické strany a politické hnutia (Zákon č. 424/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov o združovaní v politických stranách a politických hnutiach)
 • náboženské spoločnosti (Zákon č. 308/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností)
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (Zákon č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby)
 • organizácie s medzinárodným prvkom (Zákon č. 116/1985 Z. z. v znení neskorších predpisov o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom)
 • obchodné spoločnosti zriadené na iný účel ako je podnikanie (Zákon č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník, § 56, ods. (1) )


 • V SR sú najčastejšie používanými právnymi formami NPO občianske združenia (spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, medzinárodné NPO), ktoré tvoria až 95% počtu NPO. V nasledujúcom texte je táto právna forma bližšie charakterizovaná.

  Občianske združenie

  (spolok, spoločnosť, zväz, hnutie, klub a iné občianske združenia)

  právna úprava Zákon č. 83/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov o združovaní občanov
  členstvo členmi združenia môžu byť fyzické aj právnické osoby
  obmedzenia občianskym združením nemôžu byť združenia :

 • ktorých cieľom je popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov pre ich národnosť, pohlavie, rasu, pôvod, politické alebo iné zmýšľanie, náboženské vyznanie a sociálne postavenie, roznecovať nenávisť a neznášanlivosť z týchto dôvodov, podporovať násilie alebo inak porušovať ústavu a zákony ;
 • ktoré sledujú dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi ;
 • ozbrojené alebo s ozbrojenými zložkami; za také sa nepovažujú združenia, ktorých členovia držia alebo používajú strelné zbrane na športové účely alebo na výkon práva poľovníctva
 • organizácie, ktorých činnosť je upravená iným zákonom (napr. politické strany, cirkvi a pod.)
 • vznik združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Návrh na registráciu podáva prípravný výbor, ktorý môžu tvoriť najmenej 3 občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov.
  poplatok Správny poplatok za registráciu je 1000,- Sk.
  registrácia Súčasťou návrhu na registráciu sú stanovy, ktoré musia obsahovať :
 • názov združenia,
 • sídlo,
 • cieľ jeho činnosti,
 • orgány združenia, spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia,
 • ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene,
 • zásady hospodárenia.
 • zánik
 • dobrovoľným rozpustením, alebo
 • zlúčením s iným združením, alebo
 • právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení za podmienok, ktoré sú uvedené v § 12 Zákona (vo všeobecnosti, ak združenie vykonáva činnosť v rozpore so zákonom)
 • povinnosť viesť účtovníctvo ako právnická osoba je občianske združenie povinné viesť účtovníctvo ;
  v prípade, že nepodniká a jeho príjmy v predchádzajúcom účtovnom období nepresiahli 3 mil. Sk, môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva
    O úroveň späť