O úroveň späť  

2.4 Živnostenské podnikanie fyzických osôb


Živnosť je v živnostenskom zákone vymedzená nasledovnými znakmi :
 • ide o sústavnú činnosť – vyžaduje súvislé alebo pravidelné opakované uskutočňovanie podnikania,
 • vykonávanú podnikateľom samostatne – za podnikanie sa nepovažuje činnosť, o ktorej rozhoduje niekto iný,
 • vo vlastnom mene – znamená, že podnikateľ uskutočňuje podnikanie pod svojím obchodným menom,
 • na vlastnú zodpovednosť – podnikateľ nesie riziko za výsledky svojho podnikania, zodpovedá za prevzaté záväzky aj prípadné straty z podnikania alebo aj úpadok,
 • za účelom dosiahnutia zisku – zisk sa posudzuje ako motív, zákon pritom nevyžaduje, aby bol zisk skutočne dosiahnutý, stačí, ak podnikateľ vykonáva činnosť s úmyslom zisk dosiahnuť,
 • za podmienok ustanovených živnostenským zákonom.


 • Vymedzenie živnosti je vymedzením tzv. negatívnym. Živnosťou sa rozumie akákoľvek podnikateľská činnosť, pokiaľ nie je podľa zákona vylúčená zo živnosti, aj keď sa o nej zákon výslovne nezmieňuje alebo pokiaľ nie je v rozpore s dobrými mravmi.

  Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú :
 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť (dokladovanie výpisom z trestného registra generálnej prokuratúry).


 • Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku, alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania.

  Medzi osobitné podmienky patrí odborná alebo iná spôsobilosť. Skúmanie podmienok odbornej spôsobilosti (uvedených v prílohe zákona) zabezpečuje ochranu verejného záujmu. Nedostatok odbornej spôsobilosti podnikateľa možno nahradiť ustanovením zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za odborné prevádzkovanie živnosti. Tento zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnoprávnom vzťahu k podnikateľovi (neplatí pre manžela, manželku). Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a musí mať bydlisko na území SR.

  V živnostenskom zákone sa živnosti členia podľa niekoľkých hľadísk. Podľa spôsobu získavania živnostenského oprávnenia sa živnosti členia na :
 • ohlasovacie,
 • koncesované.


 • Ohlasovacie živnosti sa podľa požiadaviek na odbornú spôsobilosť členia na :
 • remeselné,
 • viazané,
 • voľné.


 • Ohlasovacie živnosti sa smú prevádzkovať po splnení podmienok na základe ohlásenia živnostenskému úradu. Fyzická osoba je povinná preukázať odbornú spôsobilosť (v prípade, že to právny predpis vyžaduje), pripojiť výpis z registra trestov a splniť ďalšie náležitosti stanovené zákonom. Pri voľných ohlasovacích živnostiach sa odborná spôsobilosť nemusí preukazovať, postačuje splniť všeobecné podmienky.

  Za remeselné živnosti sa považujú také činnosti, podmienkou ktorých je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore (v učebnom alebo študijnom). Odborná spôsobilosť (schopnosť vykonávať ich) sa preukazuje :
 • výučným listom alebo
 • iným dokladom o riadnom ukončení učebného odboru alebo študijného odboru ( maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom, osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky) a
 • dokladom o vykonaní najmenej trojročnej praxe v odbore.


 • Viazané živnosti sú náročnejšie činností, pri ktorých je odborná spôsobilosť upravená osobitnými predpismi. Zákon presne určuje podmienky pre konkrétne živnosti, t.j. pre každú živnosť zvlášť. Viazané živnosti sú uvedené v prílohe č. 2 k živnostenskému zákonu. Viazanými živnosťami sú napr. zlievanie drahých kovov, očná optika, vyučovanie v odbore cudzích jazykov, preskúšavanie komínov, masérske služby, sprievodca cestovného ruchu, realitná činnosť.

  Medzi koncesované živnosti zaraďujeme náročné živnosti, ktorých povoľovanie si vyžaduje splnenie určitých podmienok. Odborná spôsobilosť pre tieto živnosti je upravená osobitnými predpismi. Osobitnou podmienkou je spoľahlivosť, ktorá sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania so zreteľom na ochranu života, zdravia, majetkových a iných práv osôb a verejných záujmov. Podmienku spoľahlivosti nesplní napr. osoba, ktorá má síce čistý trestný register, ale je známa svojou závislosťou na alkohole alebo drogách. Základným rozlišujúcim znakom koncesovaných živností je potreba úradného povolenia. Na rozdiel od ohlasovacích živností, u ktorých podnikateľ realizuje nárok na živnostenské oprávnenie ohlásením (jednostranným právnym úkonom) na uskutočňovanie koncesovaných živností nárok nie je a záujemca musí žiadať o povolenie – koncesiu miestne príslušný živnostenský úrad, ktorý rozhodne o žiadosti do 30 dní od podania žiadosti. Skôr, ako živnostenský úrad rozhodne o udelení koncesie, zisťuje či sú splnené všetky podmienky pre uskutočňovanie živnosti. Ak je na prevádzkovanie živnosti potrebné oprávnenie, povolenie alebo vyjadrenie, je ním živnostenský úrad viazaný. Napr. pri zmenárni sa vyžaduje devízová licencia podľa devízového zákona. Koncesia je živnostenským úradom udelené povolenie na prevádzkovanie koncesovaných živností. Preukazom živnostenského oprávnenia pri koncesovaných živnostiach je koncesná listina a výpis zo živnostenského registra. Koncesované živnosti sú uvedené v prílohe č. 3 živnostenskému zákonu. Koncesovanými živnosťami sú napr. nákup, predaj zbraní a streliva a ich preprava, prevádzkovanie strelníc, vývoj a výroba zbraní a streliva , prevádzkovanie pohrebísk, zmenárne, zasielateľstvo.

  Všetci živnostníci sú zapísaný v živnostenskom registri. Je to verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú všetky dôležité údaje týkajúce sa podnikateľských subjektov, ktorým sa vydalo živnostenské oprávnenie. Možno ho nájsť aj na internete na adrese www.zrsr.sk.
    O úroveň späť