O úroveň späť  

7.1 Štátna politika podpory zahraničných investícií


Slovenská republika má vypracovaný systém podpory zahraničných investícií. Investičné stimuly sa prideľujú na základe dvoch kritérií, ktoré sa vzájomne kombinujú.
Prvým kritériom je umiestnenie investície do určitého regiónu. Slovensko je na základe miery nezamestnanosti rozdelené do troch základných zón :

 • Zelená zóna: okresy s mierou nezamestnanosti nad 15%
 • Žltá zóna: okresy s mierou nezamestnanosti od 10% do 15%
 • Červená zóna: okresy s mierou nezamestnanosti do 10%


 • Zdroj : SARIO, pravidlá štátnej pomoci

  Druhým kritériom je typ investície. Boli zadefinované tri typy investícií, ktoré sa môžu uchádzať o podporu, tieto typy sú :

 • Typ A : spracovateľský priemysel a distribučné a logistické centrá
 • Typ B : strategické investície v high-tech sektoroch a centrá strategických služieb (centrá zdieľaných služieb, zákaznícke centrá a centrá technickej podpory, call centrá
 • Typ C : výskumné a vývojové centrá, technologické centrá, centrá technologického rozvoja
 • Vyššie percento pomoci sa poskytuje odvetviam hospodárstva s vysokou pridanou hodnotou - vývojové a IT softwarové centrá a pod.. Naopak obmedzuje sa pomoc pre odvetvia hospodárstva, ktoré sú z hľadiska tvorby pridanej hodnoty menej atraktívne (montáž, distribučné centrá a pod.).


 • Na základe už spomínanej vzájomnej kombinácie týchto dvoch faktorov, existujú podmienky, ktoré je potrebné splniť, aby bola výška investičných stimulov podnikateľovi priznaná. Ide o tieto podmienky
 • minimálna výška investičných nákladov; napr. pri zelenej alebo žltej zóne a typ projektu C, je to 30 miliónov Sk
 • štruktúra zamestnancov ; napr. pri projekte typu B je to 50% stredoškolsky vzdelaných a 35% zamestnancov s vyšším ako stredoškolským vzdelaním
 • štruktúra investičných nákladov; v červenej zóne je povinnosť investovať 45% nákladov do moderných technológií


 • Ak chce investor v červenej zóne požiadať o daňové úľavy, musí splniť tieto kritériá (pre zelenú a žltú oblasť platia polovičné sumy)
 • investičné náklady minimálne vo výške 400 miliónov Sk
 • minimálna výška investícií z vlastného imania firmy je 200 miliónov Sk


 • Štátna pomoc môže mať priamu a nepriamu formu. Nepriama podpora sa poskytuje vo forme daňových úľav, prevodom majetku z verejného do súkromného vlastníctva investora za nižšiu ako trhovú cenu. Priama forma pomoci predstavuje poskytnutie finančnej dotácie pre projekty typu C, príspevok na novovytvorené pracovné miesta a príspevok na vzdelávanie.

  Percentuálne vyjadrenie maximálnych limitov štátnej pomoci a investičných stimulov pre slovenské regióny z investície :

  Regióny SR (mimo BA)
  Typ projektu A
  Typ projektu B
  Typ projektu C
  Maximálny %-ny limit z celkovej pomoci
  Maximálny %-ny limit z celkovej pomoci
  Maximálny %-ny limit z celkovej pomoci
  Zelená zóna
  40
  45
  50
  Žltá zóna
  35
  40
  50
  Červená zóna
  0
  35
  40
  Zdroj : SARIO, pravidlá štátnej pomoci

  Poskytovanie príspevku na vytvorené pracovné miesta je možné získať na každé pracovné miesto do 5 rokov od začatia realizácie projektu. Investor je povinný novovytvorené pracovné miesto udržať po dobu 5 rokov od okamihu jeho vytvorenia. Poskytnutá pomoc je maximálne do výšky 30 % mzdových nákladov ročne na každé vytvorené pracovné miesto.

  Príklady poskytovania dotácie
 • zelená a žltá zóna, typy projektov A a B, minimálne 30 % zamestnancov bude prijatých z evidencie úradu práce - maximálna výška na jedno pracovné miesto je 125 tisíc Sk.
 • zelená zóna, projekty A a B, minimálne 30 % zamestnancov bude prijatých z evidencie úradu práce - maximálna výška na jedno pracovné miesto je 200 tisíc Sk.
 • pri projektoch typu C je príspevok na jedno pracovné miesto vo výške 200 tisíc Sk.


 • Percentuálne vyjadrenie maximálnych limitov daňových úľav pre slovenské regióny :

  Regióny SR (mimo BA)
  Typ projektu A
  Typ projektu B
  Typ projektu C
  Maximálny %-ny limit z celkovej pomoci
  Maximálny %-ny limit z celkovej pomoci
  Maximálny %-ny limit z celkovej pomoci
  Zelená zóna
  44
  49,5
  50
  Žltá zóna
  38,5
  44
  50
  Červená zóna
  0
  33
  44
  Zdroj : SARIO, pravidlá štátnej pomoci

  Konkrétna maximálna výška pomoci je závislá od konkrétnych typov investičných nákladov (budovy, technológie) a od odvetvia, v ktorom chce podnikateľ na Slovensku pôsobiť. Táto výška pomoci, nazývaná intenzita, vyjadruje 100% celkovej prípustnej pomoci v zmysle smerníc Európskej komisie.

  Maximálne limity príspevkov na všeobecné vzdelávanie zamestnancov v Sk na jedného zamestnanca

  Všeobecné vzdelávanie : pomoc môže dosiahnuť 60% z oprávnených nákladov zamestnávateľa a 70% ak ide o znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ale maximálne vo výške :

    Typ projektu A Typ projektu B Typ projektu C
  Zelená a žltá zóna 30 000,- 40 000,- 40 000,-
  Červená zóna 0,- 30 000,- 30 000,-
  Zdroj : SARIO, pravidlá štátnej pomoci

  Špecifické vzdelávanie : pomoc môže dosiahnuť 35% z oprávnených nákladov zamestnávateľa a 40% ak ide o znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ale maximálne vo výške :

    Typ projektu A Typ projektu B Typ projektu C
  Zelená a žltá zóna 50 000,- 80 000,- 100 000,-
  Červená zóna 0,- 50 000,- 100 000,-
  Zdroj : SARIO, pravidlá štátnej pomoci
    O úroveň späť