O úroveň späť  

5.1 Charakteristika jednotlivých poistení


V SR existuje zákonná povinnosť platiť odvody na zdravotné poistenie.

Zamestnanci platia odvody na :

 • zdravotné poistenie,
 • starobné dôchodkové poistenie,
 • nemocenské poistenie,
 • invalidné poistenie,
 • poistenie v nezamestnanosti.


 • Zamestnávateľ za svojich zamestnancov platí nasledovné odvody :

 • zdravotné poistenie,
 • starobné dôchodkové poistenie,
 • nemocenské poistenie,
 • invalidné poistenie,
 • poistenie v nezamestnanosti,
 • úrazové poistenie,
 • garančné poistenie.
 • odvod do fondu solidarity.


 • Samostatne zárobkovo činné osoby (živnostníci) musia platiť povinne nasledovné druhy odvodov :

 • zdravotné poistenie,
 • starobné dôchodkové poistenie,
 • invalidné poistenie,
 • odvod do fondu solidarity.

  Nemocenské poistenie je pre SZČO dobrovoľné.

  5.1.1 Nemocenské poistenie

  Poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva. Zo systému nemocenského poistenia sa poskytujú nemocenské dávky :

 • nemocenské,
 • ošetrovné,
 • vyrovnávacia dávka,
 • materské.


 • 5.1.2 Dôchodkové poistenie

  je jedným z piatich typov sociálneho poistenia. V rámci dôchodkového poistenia existujú dva podsystémy :

  starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia.

  Zo systému starobného poistenia sa poskytuje :

 • starobný dôchodok
 • predčasný starobný dôchodok
 • vdovský dôchodok
 • vdovecký dôchodok
 • sirotský dôchodok


 • Zo systému invalidného poistenia sa poskytuje :

 • invalidný dôchodok
 • vdovský dôchodok
 • vdovecký dôchodok
 • sirotský dôchodok


 • 5.1.3 Poistenie v nezamestnanosti

  je poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti.

  Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti. Nárok na dávku, po splnení všetkých podmienok na priznanie, vzniká odo dňa zaradenia do evidencie nezamestnaných občanov a zaniká uplynutím šiestich mesiacov. Toto obdobie je označované ako podporné obdobie v nezamestnanosti.


  5.1.4 Garančné poistenie

  je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

  Zamestnanec v pracovnom pomere má nárok na dávku garančného poistenia, ak sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť jeho nároky vyplývajúce z pracovného pomeru.


  5.1.5 Úrazové poistenie

  je konštituované ako povinné poistenie zamestnávateľa, ktoré ho má ochraňovať pred rizikom ekonomickej záťaže pre prípad jeho zodpovednosti za škodu vzniknutú v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania jeho zamestnancom, ktorá mu vyplýva zo Zákonníka práce. Preto, na rozdiel od nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia, je povinné úrazové poistenie viazané na zamestnávateľa, ktorý je v pozícii poistenca a platí si úrazové poistenie. Úrazové poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, a zaniká dňom, v ktorom už nezamestnáva ani jedného zamestnanca.

  Z úrazového poistenia je po splnení zákonom ustanovených podmienok poskytovaných 13 úrazových dávok prevažne peňažného charakteru :
 • úrazový príplatok,
 • úrazová renta,
 • jednorazové vyrovnanie,
 • pozostalostná úrazová renta,
 • jednorazové odškodnenie,
 • pracovná rehabilitácia (vecná dávka) a rehabilitačné,
 • rekvalifikácia (vecná dávka) a rekvalifikačné,
 • náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia,
 • náhrada nákladov spojených s liečením,
 • náhrada nákladov spojených s pohrebom.
 •   O úroveň späť