O úroveň späť  

5.2 Výška odvodov do jednotlivých poistných fondov


Odvody zamestnanca a zamestnávateľa vo verejných poisteniach (stav k 1. januáru 2006, mesačne)
 
odvodové sadzby
vymeriavací základ (Sk/mesačne)
mesačné odvody (Sk)
typ poistenia
zamestnanec
zamestnávateľ
zamestnanec
Zamestnávateľ
zdravotné
4,0 %
10,0 %
6 900 - 47 475
276 – 1 899
690 – 4 748
starobné
4,0 %
14,0 %
6 900 - 47 475
276 – 1 899
966 – 6 647
nemocenské
1,4 %
1,4 %
6 900 - 23 738
97 – 332
97 – 332
invalidné
3,0 %
3,0 %
6 900 - 47 475
207 – 1 424
207 – 1 424
nezamestnanost
1,0 %
1,0 %
6 900 - 47 475
69 – 475
69 – 475
úrazové
0,8 %
6 900
0
od 55
garančné
0,25 %
6 900 - 23 738
0
17 – 59
fond solidarity
4,75 %
6 900 - 47 475
0
328 – 2 225
spolu*
13,4 %
35,2 %
925 – 6 029
2 374 – 15 940
*Poznámky :
1) K celkovému odvodu zamestnávateľa treba prirátať odvod za úrazové poistenie, ktorý nie je zhora ohraničený
2) Minimálny vymeriavací základ sa pri úplnom pracovnom úväzku rovná minimálnej mzde, ktorá je od 1. októbra 2005 6 900 Sk
3) Strop pre vymeriavací základ v zdravotnom poistení sa valorizuje k 1.1. a v sociálnom poistení k 1. 7. príslušného roka
4) Mesačné maximum v zdravotnom poistení na rok 2006 predstavuje 3-násobok priemernej hrubej mzdy v roku 2004 (t.j. 3 x 15 825 Sk), do 30. júna 2006 platí rovnaký limit aj pre mesačné maximum v sociálnom poistení s výnimkou nemocenského a garančného poistenia, kde strop predstavuje 1,5-násobok priemernej mzdy
5) V prípade, že si zamestnanec sporí na dôchodok v DSS, sa sadzba zamestnávateľa delí na 5 % (do Sociálnej poisťovne) a 9 % do dôchodkovej správcovskej spoločnosti
6) Možnosť znížiť si sadzbu starobného poistenia o pol percentného bodu (tzv. odvodový bonus) na každé nezaopatrené dieťa bola k 1.1.2006 zrušená
7) Sadzba úrazového poistenia platí do 31.12.2006, po tomto termíne sa rozširuje na interval 0,3 - 2,1 %, pričom sa ráta aj s prirážkami a zľavami, ktoré odzrkadľujú rizikovosť príslušnej prevádzky
Zdroj : Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov.


Odvody samostatne zárobkovo-činných osôb vo verejných poisteniach (stav k 1. januáru 2006, mesačne)
  zdravotné starobné invalidné nemocenské fond solidarity spolu
Odvodová sadzba 14,0 % 18,0 % 6,0 % 4,4 % 4,75 % 47,15 %
Vymeriavací základ (Sk) 6 900 – 47 475 6 900 – 47 475 6 900 – 47 475 6 900 – 23 738 6 900 – 47 475
-
Odvod (Sk) 966 – 6 647 1 242 – 8 546 414 – 2 849 304 – 1 045 328 – 2 256 3 254 – 21 343
Poznámka: vymeriavacím základom je polovica zdaniteľných príjmov pred odrátaním odvodov
Zdroj: Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ,
Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov

SZČO vznikne od 1. júla vznikne povinnosť platiť odvody na nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie, ak jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnos súvisiaci s podnikaním alebo inou samostatnou zárobkovou činnosťou v predchádzajúcom roku bol vyšší ako 12-násobok minimálnej mzdy, t. j. 12 x 6 900 Sk, teda dosiahne príjem (ZA PRÍJEM SA POVAŽUJE HRUBÝ PRÍJEM - OBRAT, teda neznížený o výdavky) alebo výnos vyšší ako 82 800 Sk. Pri SZČO sa odvody rátajú z polovice základu dane (mesačný odvod = základ dane/2/12).

Odvodové povinnosti zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb

____________________________

*Poistenci so zdravotným postihnutím a poberatelia invalidného dôchodku majú sadzby polovičné (zamestnanec, zamestnávateľ za zamestnanca so zdravotným postihnutím, SZČO so zdravotným postihnutím)
*minimálny vymeriavací základ = minimálna mzda od 1.10.2005
*maximálny vymeriavací základ platný od 1. júla 2005: nemocenské poistenie, garančné poistenie = 1,5 × priemerná mzda v NH za rok 2004 (1,5 × 15 825 Sk), t.j. 23 738 Sk; zdravotné poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, rezervný fond solidarity = 3 × priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2004 (3 × 15 825 Sk), t.j. 47 475 Sk
*samostatne zárobkovo činná osoba; poistenie v nezamestnanosti je pre SZČO iba dobrovoľné
  O úroveň späť