O úroveň späť Vstupná stránka - menu

Obchodný register


Zákon č. 530 / 2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z. a vyhlášky č. 150/2007 Z. z.

Nová právna úprava predpokladá aj používanie elektronických formulárov na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra.

Všeobecné pokyny na vypĺňanie tlačív


Elektronické formuláre pre jednotlivé právne formy zapisovaných osôb
Vzory vyplnených tlačív


Najčastejšie otázky súvisiace s novou právnou úpravou o obchodnom registri - doplnené 17.2.2004


Elektronické formuláre pre jednotlivé právne formy zapisovaných osôb :


Formulár č. 1 ( návrh na zápis podnikateľa fyzickej osoby )

Formulár č. 2 ( návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podnikateľovi fyzickej osobe )

Formulár č. 3 ( návrh na zápis verejnej obchodnej spoločnosti )

Formulár č. 4 ( návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o verejnej obchodnej spoločnosti )

Formulár č. 5 ( návrh na zápis komanditnej spoločnosti )

Formulár č. 6 ( návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o komanditnej spoločnosti )

Formulár č. 7 ( návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným )

Formulár č. 8 ( návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným )

Formulár č. 9 ( návrh na zápis akciovej spoločnosti )

Formulár č. 10 ( návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti )

Formulár č. 11 ( návrh na zápis družstva písaných údajov o družstve )

Formulár č. 12 ( návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve )

Formulár č. 13 ( návrh na zápis štátneho podniku )

Formulár č. 14 ( návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku )

Formulár č. 15 ( návrh na zápis podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby )

Formulár č. 16 ( návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podniku zahraničnej osoby alebo organizačne zložke podniku zahraničnej osoby )

Formulár č. 17 ( návrh na zápis právnickej osoby, ktorá sa zapisuje na základe osobitného zákona )

Formulár č. 18 ( návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o právnickej osobe, ktorá sa zapisuje na základe osobitného zákona )

Formulár č. 19 ( návrh na výmaz zapísanej osoby )

Formulár č. 20 ( Návrh na zápis európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov )

Formulár č. 21 ( návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení hospodárskych záujmov )

Formulár č. 22 ( návrh na výmaz európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov po prenesení jeho sídla do iného členského štátu )

Formulár č. 23 ( návrh na zápis európskej spoločnosti )Vzory vyplnených tlačív


Modelová situácia - založenie spoločnosti s ručením obmedzeným
Vzor formulára - prvozápis spoločnosti s ručením obmedzeným
Modelová situácia - zmena zapisovaných skutočností o spoločnosti s ručením obmedzeným
Vzor formulára - zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným
  O úroveň späť Vstupná stránka - menu