O úroveň späť  

3.4 Zamestnávanie cudzincov


3.4.1 Zamestnávanie občanov členských krajín Európskej únie

V Európskej únii platí ustanovenie o voľnom pohybe osôb, ktoré vymedzuje aj slobodu občanov a ich rodinných príslušníkov, ktorých štáty sú členmi EU, pracovať v ktorejkoľvek krajine Únie za rovnakých podmienok ako domáci občania. Občania z iného členského štátu majú taktiež nárok využívať všetky služby slovenských štátnych úradov za rovnakých podmienok ako občania SR. Na Slovensku nemusia občania členských štátov EÚ žiadať o povolenie na prácu.

Nakoľko platí povinnosť sledovať voľný pohyb osôb, zamestnávatelia, ktorí zamestnajú iného občana členského štátu, musia do siedmych dní od prijatia zamestnanca do zamestnania vyplniť informačnú kartu pri začatí, resp. skončení pracovného pomeru. Tento informačný list sa doručuje na príslušný úrad práce. Úradne overené informačné listy si zamestnávateľ eviduje ako doklad pre kontrolné účely úradu alebo inšpekcie práce.


3.4.2 Zamestnávanie občanov členských krajín Európskej únie

Cudzinci z nečlenských krajín EÚ potrebujú, v prípade záujmu o prácu na Slovensku, pracovné povolenie.

Žiadosť o pracovné povolenie

O pracovné povolenie je potrebné požiadať ešte pred príchodom cudzinca na územie Slovenska. Žiadosť sa podáva na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v písomnej podobe na predpísanom tlačive, ktoré obsahuje aj prísľub budúceho zamestnávateľa, že cudzinca zamestná. Žiadosť o udelenie povolenia podáva budúci zamestnávateľ (alebo iná slovenská právnická/fyzická osoba).

Úrad práce následne preveruje túto žiadosť z týchto aspektov :

 • prihliada na situáciu na trhu práce, ako aj na očakávaný vývoj na trhu práce
 • zvažuje, či nie je na túto prácu vhodná iná osoba, ktorú má v evidencii uchádzačov o zamestnanie
 • preveruje potrebnú kvalifikáciu na obsadenie miesta, a či ďalším vzdelávaním domáceho nezamestnaného nie je možné obsadiť toto miesto
 • zvažuje dôvody na prijatie cudzinca do zamestnania, ktoré uviedol budúci zamestnávateľ, najmä dôvod, prečo nie je možné prijať niektorého súčasného nezamestnaného


 • Úrad práce však neposudzuje žiadosť vyslaného cudzinca, vykonávajúceho prácu na základe vnútropodnikového transferu podľa dohody o WTO.

  Úrad práce po úspešnom posúdení vydá povolenie na prácu podľa obmedzení vychádzajúcich z bilaterálnych dohôd. Povolenie je neprenosné a je platné len pre požadovaný druh práce u rovnakého zamestnávateľa a v mieste výkonu práce, ako bolo určené v žiadosti.

  Pracovné povolenie sa nevydá, ak cudzinec požiadal o azyl. Pracovné povolenie sa odoberie, ak poruší podmienky jeho vystavenia.

  Vznik zamestnaneckého pomeru

  Zamestnávateľ, ktorý je uvedený v povolení na zamestnanie, môže uzavrieť s cudzincom pracovnú zmluvu, avšak vznik pracovného pomeru nemôže byť dohodnutý skôr, ako cudzinec predloží doklad o povolení na pobyt, ktorý vystavil zastupiteľský úrad SR alebo príslušný policajný útvar.


  3.4.3 Špecifické podmienky zamestnávania medzi Slovenskom a Ukrajinou

  Slovensko a Ukrajina majú medzi sebou uzavretú bilaterálnu zmluvu o zamestnávaní svojich štátnych občanov s trvalým pobytom v domovskej krajine, ktorí budú zamestnaní v druhej krajine.

  Občania týchto krajín sa môžu zamestnať v druhej krajine

  typ práce
  maximálna dĺžka
  možnosť predĺženia
  dlhodobá práca
  1 rok
  najviac o 6 mesiacov
  krátkodobá práca
  (najmä na sezónne práce)
  6 mesiacov za rok
  nie je
  za účelom vykonania obchodných zmlúv
  2 roky
 • max na 3 roky
 • max na 4 roky v prípade riadiacich pracovníkov

 • Zdroj: Zmluva medzi Slovenskom a Ukrajinou

  Podmienku na zamestnanie je dosiahnutie odborného vzdelania alebo praxe v príslušnej práci podľa zákonov štátu, kde bude pracovník pracovať a vek 18 rokov.

  V rámci jednotlivých typov prác bol stanovený maximálny celkový počet pracovníkov z jednej krajiny pracujúcich v druhej krajine.

  typ práce
  počet osôb
  dlhodobá práca
  200
  krátkodobá práca
  300
  za účelom vykonania obchodných zmlúv
  1800
  Zdroj: Zmluva medzi Slovenskom a Ukrajinou
    O úroveň späť