O úroveň späť  

4.3 Nepriame dane


Nepriame dane zdaňujú spotrebu tovarov alebo služieb. Základné členenie nepriamych daní je na univerzálne a selektívne. Univerzálne dane postihujú spotrebu všetkých spotrebiteľov. Úlohou selektívnych je ovplyvňovať spotrebu určitých tovarov.

Schéma – Štruktúra nepriamych daní v SR4.3.1 Daň z príjmov právnických osôb

Daň z pridanej hodnoty je daň, ktorá je z pohľadu podnikateľských subjektov, ktorí sú jej platiteľmi ekonomicky neutrálna. Jej konštrukcia je založená na priebežnom zdaňovaní pridanej hodnoty – priebežné zdaňovanie na jednotlivých stupňoch uskutočnených výkonov výrobného alebo distribučného reťazca.

Predmetom DPH je :

 • dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou,
 • poskytnutie služby za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou,
 • nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskych spoločenstiev,
 • dovoz tovaru do tuzemska.


 • Subjekt dane - zdaniteľná osoba :

  Od vstupu Slovenska do Európskej únie sa tento pojem podstatne rozšíril (oproti pôvodnej osobe podliehajúcej danie podľa zákona o DPH platného do roku 2004). V rámci tejto kategórie rozlišujeme 4 kategórie osôb :

 • zdaniteľná osoba identifikovaná pre daň – registrovaný platiteľ dane z pridanej hodnoty z titulu vykonávania podnikateľskej činnosti. (dobrovoľne alebo z dôvode prekročenia obratu 1 500 000 Sk)
 • zdaniteľná osoba identifikovaná pre daň, ktorá nie je platiteľom DPH, ak hodnota tovaru, ktorý nadobudne z iného členského štátu dosiahne v kalendárnom roku 420 000 Sk, resp. 10 000 EUR. Táto osoba povinnosť daň odviesť, ale nemá nárok na odpočet.
 • zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom DPH a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nie je registrovaná pre DPH, ale je povinná platiť spotrebnú daň v tuzemsku.
 • zdaniteľná osoba je každá osoba, ktorá nadobudne nový dopravný prostriedok.


 • Zahraničná osoba pri zásielkovom predaji, ktorá musí požiadať o registráciu pred dodaním tovaru, ktorým dosiahne obrat 1 500 000 Sk za dané obdobie.

  Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 1 500 000 Sk, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Okrem tejto povinnej registrácie sa môže podnikateľský subjekt registrovať ako dobrovoľný platiteľ DPH. Zdaňovacím obdobím je jeden kalendárny mesiac. Ak platiteľ dosiahol za predchádzajúci kalendárny rok obrat nižší ako 10 000 000 Sk zdaňovacím obdobím je kalendárny štvrťrok.

  Základ dane

  Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň na vstupe. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý je priamo spojený s cenou tovaru alebo služby.

  Sadzba dane

  Európska únia presadzuje jednu sadzbu DPH. Slovensko sa tiež vydalo touto cesto. (V EÚ existujú iba dve krajiny uplatňujúce iba jednu sadzbu DPH). Pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služieb v tuzemsku, pri nadobudnutí tovaru alebo služieb z iného členského štátu a tiež pri dovoze tovaru a služieb je stanovená jednotná sadzba vo výške 19 %.

  Oslobodenia od dane

  Od DPH sú oslobodené :
 • poštové služby,
 • zdravotná starostlivosť (ošetrovateľská starostlivosť, kúpeľná starostlivosť, starostlivosť
 • poskytovaná zubnými lekármi, záchranná zdravotná služba a pod.)
 • služby sociálnej pomoci,
 • výchovné a vzdelávacie služby,
 • služby dodávané členom (ako protihodnota členského príspevku),
 • služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou,
 • kultúrne služby,
 • zhromažďovanie finančných prostriedkov,
 • služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu,
 • poisťovacie služby,
 • dodanie a nájom nehnuteľnosti,
 • finančné služby,
 • predaj poštových cenník a kokov,
 • prevádzkovanie lotérií,
 • oslobodenie prepravných služieb (ak ide o dopravu osôb z tuzemska do zahraničia, zo zahraničia do tuzemska, z miest v zahraniční do miesta v zahraničí cez tuzemsko, medzi dvoma miestami v tuzemsku, ak ide o súčasť medzinárodnej leteckej alebo vodnej dopravy)
 • oslobodenie pri vývoze tovaru alebo služieb
 • oslobodenia vyplývajúce s obchodovania s členskými krajinami Európskej únie.


 • 4.3.2 Spotrebné dane

  V Slovenskej republike upravuje spotrebné dane na vybrané tovary päť samostatných zákonov.

  Spotrebná daň z piva

  Predmetom dane je pivo, ktoré bolo na území SR vyrobené, dodané z iného členského štátu alebo dovezené z tretej krajiny. Pivom sa na účely tohto zákona rozumie alkoholický nápoj s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu, ktorý vznikol liehovým kvasením mladiny alebo ktorý je zmesou piva a nealkoholických nápojov. Koncentrácia piva sa vyjadruje v stupňoch Plato* . Základom dane je množstvo piva vyjadrené v hektolitroch. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane, koncentrácie piva v stupňoch Plato a príslušnej sadzby dane.

  Sadzby spotrebnej dane z piva
    Sadzba dane v SR
  Základná sadzba 50 Sk/stupeň Plato/hl
  Znížená sadzba 37 Sk/stupeň Plato/hl
  Znížená sadzba dane sa uplatní na pivo vyrobené malým samostatným pivovarom, ktorého ročná výroba piva nie je väčšia ako 200 000 hektolitrov.

  Spotrebná daň z vína

  Pre účely spotrebnej dane z vína sa víno rozlišuje podľa technológie výroby. Vínom sa rozumie tiché víno, šumivé víno a medziprodukt. Predmetom dane sú vína (tiché, šumivé, medziprodukty), ktoré boli vyrobené, dodané z iného členského štátu alebo dovezené z tretej krajiny. Základom dane je množstvo vína vyjadrené v hektolitroch. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane.

  Sadzby spotrebnej dane z vína
  Druh vína Sadzba dane v SR
  Tiché víno 0 Sk/hl
  šumivé víno 2 400 Sk/hl
  Šumivé víno s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % 1 700 Sk/hl
  Medziprodukty 2 500 Sk/hl

  Predmetom dane je lieh, ktorý sa na území Slovenskej republiky vyrobí alebo dodá na jej územie z iného členského alebo nečlenského štátu EÚ. Základom dane je množstvo liehu vyjadrené v hektolitroch 100 % alkoholu. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane.

  _________________________________

  *stupňom Plato je obsah extraktu pôvodnej mladiny vypočítaný podľa veľkého Ballingovho vzorca uvedeného v Slovenskej technickej norme, vyjadrený v hmotnostných percentách

  Sadzby spotrebnej dane z liehu
    Sadzba dane v SR
  Základná sadzba 25 000 Sk/hl
  Znížená sadzba 12 500 Sk/hl*


  Znížená sadzba sa uplatní na lieh vyrobený v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia najviac na množstvo 30 litrov alkoholu z vyrobeného liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie.

  Spotrebná daň z minerálnych olejov a medziproduktov

  Predmetom dane sú minerálne oleje vyrobené v SR, dodané do SR z iného členského štátu alebo dovezené z územia tretieho štátu. Minerálnym olejom sa rozumie benzín, plynový olej, vykurovací olej, skvapalnené plynné uhľovodíky. Základom dane je množstvo minerálneho oleja vyjadrené v litroch pri teplote 15oC alebo v kilogramoch. Daň sa vypočíta ako súčin základu dane a príslušnej sadzby dane. Sadzby dane sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Vybrané druhy minerálnych olejov sú od dane oslobodené.

  Sadzby spotrebnej dane z vína
  Predmet dane MJ Sadzba dane v Sk/MJ
  Motorový benzín s obsahom olova
  do 0,013 g/l
  1000 l 15 000
  motorový benzín s obsahom olova
  nad 0,013 g/l
  1000 l 18 000
  Stredný a plynový olej 1000 l 14 500
  Vykurovací olej 1000 kg 800
  Skvapalnené plynné uhľovodíky
  ako pohonná látka
  1000 kg 7 800
  Skvapalnené plynné uhľovodíky
  ako palivo
  1000 kg 0
  Zemný plyn ako pohonná látka 1 GJ 100
  Zemný plyn ako palivo 1 GJ 0


  Spotrebná daň z tabakových výrobkov

  Predmetom dane sú tabakové výrobky vyrobené na daňovom území, dodané z tretej krajiny alebo dovezené z iného členského štátu. Základom dane pri tabakových výrobkoch je množstvo tabakových výrobkov vyjadrené v kusoch alebo v kilogramoch s výnimkou cigariet. Základom dane pri cigaretách je počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a cena cigariet uvedená na kontrolnej známke. Daň z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane. Daň z cigariet sa vypočíta ako súčet špecifickej časti dane a percentuálnej časti kombinovanej sadzby dane. Špecifická časť dane sa vypočíta ako súčin počtu kusov cigariet v spotrebiteľskom balení cigariet a špecifickej časti kombinovanej sadzby dane.

  _________________________________

  *najviac na množstvo 30 l pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie

  Sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov.
  Predmet dane
  Sadzba dane v SR
  Pevná
  Percentuálna
  Minimálna
  Cigarety
  0,91 Sk/ks
  20 %
  1,40 Sk/ks
  Cigary, cigarky
  x
  x
  1,40 Sk/ks
  Tabak
  1350 Sk/kg
  x
  x


  Zdaňovacie obdobie pri všetkých druhoch spotrebných daní je kalendárny mesiac a ich správu dane vykonáva colný úrad. Daňová povinnosť vzniká dňom uvedenia produktu do voľného obehu.
    O úroveň späť