O úroveň späť  

4.2 Priame dane


Priame dane možno charakterizovať ako dane, ktoré sú adresné a neprenosné na iný subjekt. Priame dane tvoria širokú skupinu daní prostredníctvom ktorých sú zdaňované dôchodky a majetok daňových subjektov. Štruktúru priamych daní SR prehľadne zobrazuje nasledovná schéma.

Schéma – Štruktúra priamych daní SR

Schéma - Prehľad subjektov dane


4.2.1 Daň z príjmov právnických osôb

Daňovníkmi sú právnické osoby, ktorými sa v oboch krajinách rozumejú osoby, ktoré nie sú fyzickými osobami a majú sídlo na území daného štátu alebo miesto, kde sa prijímajú rozhodnutia štatutárnych orgánov. Rovnako ako pri fyzických osobách , rozlišujeme osoby s neobmedzenou a obmedzenou daňovou povinnosťou. Subjekty, ktoré nemajú sídlo na území domácej krajiny majú daňovú povinnosť, ktorá sa vzťahuje len na príjmy zo zdrojov na území domácej krajiny.

Predmetom dane z príjmov právnických osôb sú príjmy (výnosy), ktorých rozsah sa posudzuje podľa toho, či ide o právnické osoby zriadené za účelom podnikania alebo nezriadené za účelom podnikania. Pri podnikateľských subjektoch sú predmetom dane príjmy (výnosy) z činnosti týchto právnických osôb znížené o daňovo uznateľné výdavky (náklady).

Základ dane je výsledok hospodárenia zvýšený o pripočítateľné položky a znížený o odpočítateľné položky. Od takto vyčísleného základu dane ďalej možno odpočítať daňovú stratu.

Príjmy oslobodené od dane sa v sú taxatívne vymedzené v legislatíve. Na Slovensku sú oslobodené od dane príjmy právnických osôb, ktoré nie sú zriadené za účelom podnikania (neziskové organizácie), pokiaľ tieto príjmy nepresiahli 300 000 Sk za zdaňovacie obdobie. Príjmami na účel tohto zákona rozumie rozdiel medzi nákladmi a výnosmi (príjmami a výdavkami). Zdaňujú sa len príjmy nad túto hranicu.

Zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý sa nemusí zhodovať s kalendárnym rokom. Sadzba dane je 19 % zo základu dane právnických osôb zníženého o daňovú stratu. Daňovú stratu možno odpočítať počas najviac piatich bezprostredne nasledujúcich rokov. Celý spôsob výpočtu dane zobrazuje prehľadne nasledujúca schéma.

Výpočet dane z príjmov právnických osôb
4.2.2 Daň z príjmov fyzických osôb

Daňovníkmi dane z príjmov fyzických osôb sú fyzické osoby, ktorým plynú príjmy podliehajúce dani podľa zákona. Zákon nevymedzuje fyzické osoby – podnikateľov, hovorí len všeobecne o fyzických osobách. Pre vznik daňovej povinnosti tiež nie je dôležité či sú alebo nie sú občanmi SR. Zákon iba vymedzuje daňovú povinnosť fyzických osôb ako :
neobmedzenú - fyzické osoby (daňoví rezidenti), ktoré majú trvalý pobyt, povolenie na dlhodobý pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiavajú viac ako 183 dní.
obmedzenú - fyzické osoby (daňoví nerezidenti), ktoré nemajú na území Slovenskej republiky bydlisko ani sa tu obvykle nezdržiavajú.

Predmetom dane sú všetky peňažné aj nepeňažné príjmy, ktoré podľa druhu príjmu rozlišujeme na :

a. príjmy zo závislej činnosti,
b. príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu,
c. príjmy z kapitálového majetku,
d. ostatné príjmy .

Príjmy zo závislej činnosti sú príjmy z pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, členského pomeru a všetky príjmy vyplývajúce zo vzťahu, kde daňovník je pri výkone práce povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu.

Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a prenájmu. Ide najmä o príjmy zo súkromného podnikania, poľnohospodárskej a lesnej činnosti a prenájmu. Ďalej sú to príjmy z duševného vlastníctva, príjmy znalcov, tlmočníkov, sprostredkovateľov a podobne. Tieto príjmy sa pri výpočte základu dane znižujú o výdavky vynaložené na ich dosiahnutie a udržanie alebo o paušálne výdavky, ktoré sú 40 %, okrem remeselných živností, kde je to až 60 % príjmov.

Príjmy z kapitálového majetku sú podiely na zisku, podiely na základnom imaní akciových spoločností, podiely na zisku družstiev, výnosy zo zmeniek, výnosy z dlhopisov, úroky a iné výnosy z držby cenných papierov.

Ostatné príjmy. Ide o príjmy, ktoré sa nenachádzajú v žiadnej z predošlých skupín. Sú to príjmy z príležitostných činností, príjmy z predaja, z prevodu účasti na spoločnosti a podobne. Na Slovensku je hranica, po ktorej dosiahnutí sa zdaňujú ostatné príjmy stanovená na 5-násobok životného minima platného k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia.

Základ dane je suma, o ktorú príjmy (okrem príjmov od dane oslobodených) prevyšujú výdavky vynaložené na dosiahnutie týchto príjmov. Ak je tento rozdiel záporný, ide o daňovú stratu. Základ dane sa zistí ako súčet čiastkových základov dane podľa jednotlivých druhov príjmov.

Základ dane možno znížiť o nezdaniteľné časti. V SR je to 19,2 násobok životného minima ročne na daňovníka (90 816 Sk), okrem toho existuje ešte daňový bonus na každé vyživované dieťa vo výške 6 480 Sk ročne. Daňový bonus si môže uplatniť len daňovník, ktorého ročné príjmy presiahli 6-násobok životného minima. O sumu daňového bonusu sa znižuje daň. Základ dane ešte možno znížiť o 12 000 Sk ročne v prípade, že si ich daňovník dobrovoľne sporí na dôchodok.

Prehľad nezdaniteľných častí základu dane v SR


Sadzba dane je v SR 19 % zo základu dane fyzických osôb zníženého o daňovú stratu a o nezdaniteľné časti základu dane. Medzi významné položky od dane oslobodené patria dividendy. Rozdelený zisk sa už na Slovensku, v jedinej krajine OECD, nezdaňuje duplicitne. Po úhrade dane z príjmu právnických osôb ho recipient nielenže nezdaňuje, ale ani nepriznáva v daňovom priznaní.

Výpočet dane z prímov fyzických osôb v SR
4.2.3 Odpisovanie dlhodobého majetku

Odpisovaním sa na účely zákona o daniach z príjmov rozumie postupné zahrňovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov. Z hľadiska odpisovania sa uplatňuje rozdielny pohľad na hmotný a nehmotný majetok. Dlhodobý hmotný majetok je v SR definovaný ako majetok s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok a obstarávacou cenou vyššou ako 30 000 Sk.

Doba odpisovania v SR a príklady majetku patriaceho do príslušných odpisových skupín
Odpisová skupina
Doba odpisovania SR
Príklady majetku patriaceho do tejto skupiny
1
4 roky
automobily, počítače, nástroje, prístroje určené na predvádzacie účely...
2
6 rokov
stavebné žeriavy, chladiace a mraziace stroje, traktory pre poľnohospodárstvo a lesníctvo, nábytok...
3
12 rokov
turbíny, pece, zdvíhacie a dopravné zariadenia, klimatizačné zariadenia, lode...
4
20 rokov
budovy, inžinierske stavby


Z významných druhov dlhodobého majetku sa neodpisujú :
 • pozemky,
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré nedosiahli plodnostnú starobu,
 • ochranné hrádze,
 • umelecké diela
 • hnuteľné národné kultúrne pamiatky,
 • povrchové a podzemné vody, lesy, jaskyne, meračské značky, signály a iné zariadenia geodetických bodov a tlačové podklady štátnych mapových diel,
 • predmety múzejnej a galerijnej hodnoty
 • nehmotný majetok vložený ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo ako členský vklad do družstva, ak ho vkladateľ nadobudol bezodplatne, napr. know-how, obchodná značka a pod.


 • Daňovník odpisuje hmotný majetok metódou rovnomerného alebo zrýchleného odpisovania. Spôsob odpisovania si určí daňovník pre každý novoobstaraný majetok a nemôže ho počas doby odpisovania zmeniť. Dôležité je podotknúť, že majetok odpisuje ten, komu z neho plynú ekonomické úžitky. V praxi to znamená, že napr. hmotný majetok prenajatý formou finančného lízingu odpisuje nájomca.

  Za dlhodobý nehmotný majetok sa považuje majetok, ktorého doba použitia je viac ako 1 rok a obstarávacia cena je vyššia ako 50 000 Sk. Nehmotný majetok, ktorým sú goodwill, aktivované zriaďovacie náklady a náklady na vývoj, musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Záporný goodwill musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania. Ak neboli zriaďovacie náklady a náklady na vývoj úplne odpísané, môže účtovná jednotka vyplácať dividendy, podiely a tantiémy iba vtedy, ak úhrnná výška výsledku hospodárenia a fondov tvorených zo zisku určeného na vyplácanie je vyššia ako celková výška neodpísaných zriaďovacích nákladov a nákladov na vývoj. Daňové hľadisko odpisovania dlhodobého nehmotného majetku nie je v legislatíve upravené.


  4.2.4 Daň z motorových vozidiel

  Predmetom dane je vozidlo, ktoré má pridelené evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné číslo a používa sa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním. Daňovníkom dane z motorových vozidiel je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je zapísaná v dokladoch ako držiteľ tohto vozidla alebo vodič vozidla na území SR, ak ide o medzinárodnú prepravu alebo v špecifických prípadoch osoba, ktorá vozidlo užíva. Základom dane pri úžitkových vozidlách a autobusoch je ich celková hmotnosť v tonách a počet náprav a pri osobných automobiloch ich zdvihový objem motora v cm3. Správu dane vykonáva daňový úrad. Pri vozidlách v medzinárodnej premávke správu dane vykonávajú orgány colnej správy. Zdaňovacím obdobím pre vozidlá evidované v tuzemsku je kalendárny rok, pri vozidlách medzinárodnej prepravy doba pobytu v SR. Sadzby dane z motorových sú uvedené v tabuľke č. .........

  Sadzby cestnej dane
  Druh dopravného prostriedku Ročná sadzba dane v SR
  Osobné automobily 1 600 Sk – 6 160 Sk
  Úžitkové vozidlá a autobusy s 1 nápravou 1 800 Sk - 70 180 Sk
  Úžitkové vozidlá a autobusy s 2 nápravami 1 800 Sk - 70 180 Sk
  Úžitkové vozidlá a autobusy s 3 nápravami 14 600 Sk - 78 980 Sk
  Úžitkové vozidlá a autobusy so 4 a s viacerými nápravami 18 600 Sk - 67 320 Sk

  V SR je daň z motorových vozidiel od 1.1.2005 v kompetencii samosprávnych krajov, ktoré môžu rozhodnúť o jej zavedení a všeobecne záväzným nariadením stanovujú sadzby. Preto jednotlivé vyššie územné celky majú rozdielne sadzby dane z motorových vozidiel alebo túto daň vôbec nemusia mať zavedenú (v súčasnosti existuje vo všetkých VÚC). Okrem odlišných sadzieb je odlišný aj rozsah oslobodení od tejto dane. Niektoré VÚC sa uplatňovaniu oslobodení vyhýbajú, iné využívajú celú škálu, napr. pre poľnohospodárske vozidlá, záchrannú službu, verejnú dopravu a pod.  4.2.5 Daň z nehnuteľností

  Daň z nehnuteľností za člení na :
  a. daň z pozemkov,
  b. daň zo stavieb,
  c. daň z bytov.

  Vo všeobecnosti sú predmetom dane nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú na území SR. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba zapísaná v katastri nehnuteľností ako vlastník nehnuteľnosti alebo ako správca nehnuteľnosti štátu, obce alebo VÚC. Ak nie je možné určiť daňovníka podľa ustanovení zákona, je ním osoba, ktorá nehnuteľnosť skutočne užíva. Sadzba dane je v kompetencii samosprávy – obce alebo mesta. Správca dane (obec) môže ročnú sadzbu zvýšiť alebo znížiť s účinnosťou od 1. januára. Správca dane môže tiež určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy nehnuteľností. Ročná sadzba dane zo stavieb však nesmie presiahnuť 40-násobok najnižšej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení. Obdobná situácia je pri pozemkoch, kde je to 20-násobok.

  Prehľad miestnych daní v SR a ich základných náležitostí

   
  Subjekt dane
  Predmet dane
  Základ dane
  Sadzba dane
  Daň z ne
  -hnu
  -teľnosti
  Daň z pozemkov vlastník pozemku, správca pozemku, nájomca pozemky na území SR hodnota pozemku = výmera x hodnota za 1m2 0,25 % zo základu dane a obec ju môže zvýšiť alebo znížiť
  Daň zo stavieb vlastník stavby, správca stavby, nájomca, užívateľ nehnuteľnosti stavby na území SR výmera zastavanej plochy v m2 1 Sk za každý začatý m2 zastavanej plochy a obec ju môže zvýšiť alebo znížiť
  Daň z bytov vlastník bytu, nebytového priestoru, správca bytu, nebytového priestoru byty a nebytové priestory v bytovom dome výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2 1 Sk za každý začatý m2 zastavanej plochy a obec ju môže zvýšiť alebo znížiť
  Daň za psa vlastník, držiteľ psa (ak je vlastník neznámy) pes starší ako 6 mesiacov počet psov určí ju obec v Sk za jedného psa za rok
  Daň za užívanie verejného priestranstva fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho užíva osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom ve-rejnom priestranstve výmera užívaného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto určí ju obec za m2 a každý deň, resp. za dočasné parkovanie za 1 parkovacie miesto a hodinu
  Daň za ubytovanie fyzická osoba, ktorá sa v zariadení prechodne ubytuje odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení počet prenocovaní určí ju obec v Sk na osobu a prenocovanie
  Daň za predajné automaty fyzická alebo právnická osoba, ktorá ich prevádzkuje prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu počet predajných automatov určí ju obec v Sk za jeden automat a rok
  Daň za nevýherné hracie prístroje fyzická alebo právnická osoba, ktorá ich prevádzkuje nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú za odplatu, pričom nevydávajú peňažnú výhru a sú prístupné verejnosti počet nevýherných hracích prístrojov určí ju obec v Sk za jeden nevýherný hrací prístroj a rok
  Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom vozidla. Platiteľ je vodič. vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta počet dní vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta určí ju obec v Sk za jedno vozidlo a deň vjazdu a zotrvania. Môže byť určená aj paušálne.
  Daň za jadrové zariadenie prevádzkovateľ jadrového zariadenia jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia výmera katastrálneho územia obce v m2, ktorá sa nachádza v oblasti ohrozenia podľa vzdialenosti od zdroja
  Daň z motorových vozidiel fyzická alebo právnická osoba ktorá používa vozidlo na podnikanie motorové vozidlo a prípojné vozidlo, ktoré sa používa na podnikanie a má pridelené evidenčné číslo v SR pri osobnom automobile zdvihový objem motora, pri úžitkovom vozidle hmotnosť a počet náprav sadzby určuje VÚC
    O úroveň späť