O úroveň späť  

1.1 Makroekonomický rámec krajiny a regiónu


1.1.1 Ratingy Slovenskej republiky

Slovenská ekonomika je všeobecne považovaná za fungujúcu trhovú ekonomiku. Schopnosť slovenskej vlády plniť svoje záväzky sa odrazila v hodnotení renomovaných ratingových agentúr, ktoré Slovensku pridelili ratingy na investičnej úrovni so stabilným alebo pozitívnym výhľadom. Podľa ratingu agentúry Standard and Poor´s sa Slovensko dostalo do čela krajín V4.
  Standard and Poor´s Moody´s Fitch Ratings
Záväzky v cudzej mene A (Stable) A 2 (Positive) A (Stable)
Záväzky v domácej mene A (Stable) A 2 (Positive) A + (Stable)
Dátum zmeny 10. december 2005 12. január 2005 11. október 2005
Zdroj : Ratingové agentúry


1.1.2 Inflácia

Nestály vývoj v oblasti spotrebiteľských cien bol spôsobený špecifickými faktormi. Prudký rast inflácie v roku 2003 na úroveň 8,5% predstavuje dôsledok dokončenia deregulácie cien vybraných komodít (plyn, elektrina, atď.) a zavedenia jednotnej dane z pridanej hodnoty vo výške 19%. Napriek tomu vývoj jadrovej inflácie ostal pozitívny (2,3% v júni 2004), čo bol predpoklad priaznivého vývoja do budúcnosti. Tento predpoklad sa potvrdil už v roku 2005, kedy miera inflácie dosiahla úroveň 2,7%.ROK 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Miera inflácie v % 12 7,3 3,3 8,5 7,5 2,7
Zdroj : Štatistký úrad SR1.1.3 Miera nezamestnanosti

Miera nezamestnanosti podľa výberového zisťovania Štatistického úradu SR zaznamenáva postupný pokles. Miera nezamestnanosti sa znížila z úrovne 19,2% v roku 2001 na 17,4% v roku 2003. Tento vývoj bol ovplyvnený predovšetkým silným ekonomickým rastom. Predpoveď Národnej banky Slovenska očakáva, že miera nezamestnanosti bude mať naďalej klesajúci trend. Nezamestnanosť podľa jednotlivých okresov prehľadne zobrazuje nasledovná mapa.

Zdroj : Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny1.1.4 Priemerné mzdy

Priemerné mesačné mzdy na Slovensku kontinuálne stúpajú. Rast miezd v posledných obdobiach bol výrazne ovplyvnený mierou inflácie, čo znamená, že rast miezd nasledoval rast cien. Avšak vzhľadom na súčasný pozitívny vývoj v oblasti inflácie je možné očakávať, že tlak na rast miezd bude v nasledujúcich rokoch nižší

ROK 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Priemerné mzdy v SK/mesiac 11 430 12 365 13 511 14 365 15 825 17 274
Priemerné mzdy v EUR/mesiac 301 325 356 378 416 447
Rast miezd v % 6,5 8,2 9,3 6,3 10,2 9,2
Zdroj : Štatistký úrad SR, Národná banka Slovenska1.1.5 Rast HDP v stálych cenách

Rast HDP v roku 2003 dosiahol úroveň 4,2%, čo je pozitívny výsledok najmä v porovnaní s rastom, ktorý bol zaznamenaný v krajinách EÚ. Podľa zistení Štatistického úradu SR bol v roku 2005 rast HDP o 6,1%, čo je najväčší rast v strednej Európe. V roku 2006 sa očakáva rast 6,3% (podľa MMF) a v roku 2007 rast na úrovni 6,5% (podľa NBS). V posledných rokoch bol rast HDP ovplyvnený predovšetkým silným externým dopytom, v súčasnosti hrá tiež dôležitú úlohu domáca spotreba a investície. S ohľadom na tieto skutočnosti je možné súčasný rast slovenskej ekonomiky považovať za udržateľný.

ROK 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Rast HDP na Slovensku v % 2,0 3,8 4,6 4,5 5,5 6,1
Rast HDP v EÚ 15 v % 3,9 1,9 1,1 1,1 2,3 1,4
Zdroj : Eurostat, Národná banka Slovenska


1.1.6 Vývoj úrokových mier
1.1.7 Vývoj kurzu slovenskej koruny
1.1.8 Členstvo SR v Medzinárodných organizáciách:


  • OSN
  • OECD
  • WTO
  • Vyšehradská skupina
  • NATO

  •   O úroveň späť