O úroveň späť Vstupná stránka - menu

ÚVOD


1. MAKROEKONOMICKÉ ZHODNOTENIE


1.1. Makroekonomický systém Ukrajiny


1.1.1. Všeobecné informácie o Ukrajine
1.1.2. Vývoj HDP
1.1.3. Priemyselná produkcia
1.1.4. Cenová hladina a inflácia
1.1.5. Zahraničný obchod
1.1.6. Zahraničná výmena
1.1.7. Priame zahraničné investície
1.1.8. Dôchodky obyvateľstva


1.2. Sociálno-ekonomický rozvoj Ukrajiny


1.2.1. Všeobecné informácie o Zakarpatskej Ukrajine
1.2.2. Ekonomický potenciál
1.2.3. Pracovný trh
1.2.4. Ekonomický systém (sústava) Zakarpatskej oblasti
1.2.5. Potenciál cestovného ruchu a rekreačnej turistiky
1.2.6. Zahraničné investície a medzinárodný obchod
1.2.7. Porovnanie ratingu Zakarpatskej oblasti s inými regiónmi Ukrajiny
1.2.8. Rozvojové priority Zakarpatskej oblasti

2. PRÁVNE ASPEKTY PODNIKANIA NA UKRAJINE


2.1. Definovanie podnikania
2.2. Právna úprava podnikania
2.3. Formy podnikania
2.4. Začatie podnikania a registrácia štátom
2.5. Vlastnosti súkromného podnikania
2.6. Podnikatpreľský subjekt Ukrajinských nerezidentov
2.7. Právna úprava zahraničného obchodu
2.8. Právna úprava pracovného práva
2.8.1. Právna úprava zamestnaneckých vzťahov
2.8.2. Minimálna mzda
2.8.3. Zamestnávanie cudzincov
2.9. Daňová právna úprava
2.9.1. Daňový systém
2.9.2. Daň z pridanej hodnoty
2.9.3. Daň z príjmov právnických osôb
2.9.4. Daň z príjmov fyzických osôb
2.9.5. Zjednodušený daňový systém

3. UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

3.1. Konzultácie
3.2. Analýza niektorých ukrajinských trhov
3.3. Štandardné doklady

4. Dodatky

Zákon Ukrajiny pre štátnu registráciu právnických osôb a samostatne zárobkovo činných osôb
           :: Len v Ukrajinskom jazyku ::
Licenčný zákon Ukrajiny :: Len v Ukrajinskom jazyku ::

  O úroveň späť Vstupná stránka - menu